بیمارستان 300 تخت خوابی اکباتان همدان

کارفرما:سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی وعمومی
مشاور: موژدا