بیمارستان 300 تخت خوابی بیرجند

کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
مشاور: نوی