فرودگاه همدان

کارفرما:سازمان مسکن و شهر سازی همدان
مشاور: ایمن راه