ساختمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

کارفرما: مجری طرح های عمرانی وزارت بهداشت
مشاور: سینام