ساختمان مدیریت اکتشافات

کارفرما: شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت 
مشاور: موژدا و همکاران