مرکز همایش های بین المللی ایران

کارفرما: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی
مشاور: آتک - سینام