بیمارستان مهر ملایر

کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
مشاور: تینا فرآیند