بیمارستان 300 تختخوابی سمنان

کارفرما:سازمان مجری
مشاور: نوی