بیمارستان محب جامع زنان 

کارفرما:موسسه درمانی محب جامع زنان