دیوان محاسبات کشور 

کارفرما: سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولت عمومی
مشاور: رهرو - انرژی