بیمارستان 1000 تختخوابی تات

کارفرما:خیر حاج علی اکبر انصاری 
طراح:منظومه سلامت