شرکت تابان شهر با برخورداری از نیروی های انسانی آموزش دیده و مجرب در قالب یک موسسه اقتصادی جهت اجرای پروژه های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی و با رعایت تمامی اصول فنی، ایمنی، کیفی و اقتصادی فعالیت نموده و در راستای اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، رئوس خط مشئ خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد بر اجرای اثر بخش آن میداند: تعهد به حفظ و صیانت از نیروی کار و سلامت کارکنان و کاهش حوادث ناشی از کار از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات و هدف گذاری بر کاهش ریسک های موجود در پروژه ها ضمن تطابق آنها با قوانین و مقررات سازمان های ذیربط، تبعیت از مقررات مملکتی در خصوص ایمنی و بهداشت کار و رعایت الزامات مندرج در متن استاندارد های رایج و تعهد به بهبود مستمر. حفظ و نگهداری از تجهیزات و اموال شرکت، حفاظت از محیط زیست و شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه های بارز زیست محیطی در پروژه ها ضمن تطابق آنها با قوانین و مقررات سازمان های ذیربط، تبعیت از قوانین و مقررات مملکتی در خصوص محیط زیست و رعایت الزامات مندرج در متن استاندارد های رایج و تعهد به بهبود مستمر. یکپارچگی مسئولیت هایHSE جهت انجام کلیه امور و اعتقاد به این امر که موفقیت در HSE یکی از مهمترین اجزاء فعالیت های شرکت می باشد. توجه خاص به مخاطرات ناشی از کار و کاهش آنها تا حد ممکن به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر . اعتقاد راسخ کلیه پرسنل شرکت در تمامی سطوح به اصول HSE آموزش کارکنان و همکاران عزیز در زمینه مسائل ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی. پیگیری کلیه حوادث و شبه حوادث درکمترین زمان ممکن توسط مدیران و مسولین ذیربط شرکت. کنترل پیمانکاران فرعی از نظر رعایت مقررات ایمنی و حفاظت از کار و همچنین حراست و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی. حفظ و ارتقاء شهرت ملی شرکت. اجرای سیاست های بهداشت ایمنی و حفاظت از محیط زیست برای تمامی کارکنان، پیمانکاران و مراجعین و به طور کلی تمامی کسانی که به گونه ای به شرکت وابسته و یا با آن در حال همکاری هستند لازم الاجرا میباشد.