بیمارستان 1000 تخت خوابی برکت

کارفرما:شرکت سلامت برکت

مشاورایرانی: توسعه آینده پارس

مشاور خارجی:ورنرموزر