باغ موزه دفاع مقدس همدان

کارفرما:سازمان مسکن و شهر سازی استان همدان
مشاور: پدیده طرح و فن